Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje

Silvija Kalšan

email:

telefon: 01 3336 105

Obavijest o načinu ostvarenja prava na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15, 69/22), ostvaruje se usmenim ili pismenim podnošenjem Zahtjeva za pristup informacijama:

Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama objavljen je i može preuzeti na mrežnoj stranici škole. Zahtjev za pristup informacijama treba sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe koja podnosi zahtjev odnosno tvrtku/ naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

Popunjen obrazac zahtjeva za pristup informacijama može se dostaviti na jedan od sljedećih načina:

  • poštom na adresu škole: Glazbena škola Ferdo Livadić, Trg Matice hrvatske 3, 10430 Samobor
  • elektroničkom poštom na adresu:
  • usmeno ili putem telefona: 01 3336 105

 

Rok za rješavanje o zahtjevu – u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, s iznimkom ako je zahtjev nepotpun i nerazumljiv.

Dopuna i ispravak informacije – korisnik može tražiti dopunu ili ispravak dostavljene informacije u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije. Dopuna ili ispravak informacije traži se podnošenjem Obrasca 3 – Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije.

Ponovna uporaba informacija – u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“. Ponovna uporaba informacija traži se podnošenjem Obrasca 4 – Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija.

Ograničenje prava na pristup informacijama – pravo na pristup informacijama može se ograničiti u skladu s člankom 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Naknada stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije – sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama škola ima pravo tražiti od korisnika – podnositelja zahtjeva naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

Kriteriji za određivanje visine naknade i načina naplate naknade (“Narodne novine” br. 12/14, 15/14 – ispravak, 141/22)

Cookie Consent with Real Cookie Banner